Rūpnieciskais pētījums vs. Eksperimentālā izstrāde

Zemāk pievienotajā tabulā ir apkopota informācija no Frascati rokasgrāmatas, par to kā nodalīt rūpnieciskos pētījumus no eksperimentālās izstrādes dažādās nozarēs un pētījumu stadijās.

Rūpnieciskais pētījums

Eksperimentālā izstrāde

Atsauce: EK 800/2008 (L 21 4/31.30.pants 3.)

“rūpnieciskie pētījumi” ir plānveida pētījumi vai nozīmīgs izpētes darbs ar mērķi iegūt jaunas zināšanas un prasmes jaunas produkcijas, procesu vai pakalpojumu izstrādei vai jau esošās produkcijas, procesu un pakalpojumu uzlabošanai. Šeit ietilpst komplektējošo daļu radīšana kompleksām sistēmām, kas vajadzīgas rūpnieciskajiem pētījumiem, jo īpaši vispārējo tehnoloģiju apstiprināšanai, izņemot prototipus

Atsauce: EK 800/2008 (L 21 4/31.30.pants 4.)

“eksperimentālā izstrāde” ir esošo zinātnisko atziņu, tehnoloģisko zināšanu, uzņēmējdarbības un citu attiecīgu zināšanu un prasmju apgūšana, kombinēšana, modelēšana un izmantošana jaunu, izmainītu vai uzlabotu produktu, procesu vai pakalpojumu projektēšanai

Šie pasākumi var ietvert, piemēram, citas darbības, kuru mērķis ir jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu jēdzieniskā noteikšana, plānošana un dokumentācija.

Šajās darbībās var ietilpt projektu, rasējumu, plānu un citu dokumentu izstrādāšana, ja vien tie nav paredzēti komerciālām vajadzībām; Šeit ietilpst arī komerciāli izmantojamu prototipu un eksperimentālu projektu izstrāde, ja prototipam ir jābūt gala komercproduktam un ja tā ražošana tikai demonstrēšanas un apstiprināšanas nolūkā izmaksā pārāk dārgi.

Gadījumā, ja demonstrāciju vai eksperimentālos projektus vēlāk izmanto komerciāli, visi ienākumi no šādas izmantošanas ir jāatskaita no attiecināmām izmaksām.

Produktu, procesu un pakalpojumu eksperimentālā ražošana un testēšana arī ir attiecināma, ja to nevar izmantot vai pārveidot tā, lai to varētu pielietot rūpniecībā vai izmantot komerciāli.

Eksperimentālā izstrāde neietver ierastās vai regulāras izmaiņas, kas skar produktus, ražošanas līnijas, ražošanas procesus, esošos pakalpojumus un citas darba operācijas, pat ja šādas izmaiņas ir pielīdzināmas uzlabojumiem;

 

Atsauce: Frascati Manual” ISBN 92-64-19903-9 – No. 52703 2002, §244.

244. Atsevišķi fundamentālie pētījumi ar ievirzi var sniegt zināmu palīdzību, ja ir jāidentificē „stratēģiski pētījumi” - plašs jēdziens, kas bieži tiek izmantots lēmumu pieņemšanā.

Rūpnieciskie pētījumi

Rūpnieciskie pētījumi arī ir oriģināli pētījumi jaunu zināšanu ieguvei. Taču šiem pētījumiem galvenokārt ir praktisks mērķis vai uzdevums.

 

Atsauce: Frascati Manual” ISBN 92-64-19903-9 – No. 52703 2002, §249.

249.Eksperimentālās izstrādnes ir sistemātisks darbs, kuru veic, izmantojot zināšanas, kas iegūtas zinātniskos pētījumos un praktiskās darbības pieredzē, lai ražotu jaunus materiālus, produktus vai iekārtas, ieviestu jaunus procesus, sistēmas un pakalpojumus, vai arī, lai būtiski pilnveidotu jau saražotos vai ieviestos.

 

Atsauce: Frascati Manual” ISBN 92-64-19903-9 – No. 52703 2002, §246.

246. Rūpnieciskos pētījumus veic, lai noteiktu iespējamos pielietojumus fundamentālo pētījumu atklājumiem vai noteiktu jaunas metodes vai ceļus specifisku un iepriekš noteiktu mērķu sasniegšanai. Tie ietver pieejamo zināšanu izvērtēšanu un paplašināšanu, lai risinātu konkrētas problēmas. Uzņēmējdarbības sektorā atšķirība starp fundamentālajiem un rūpnieciskajiem pētījumiem ir nosakāma pēc tā, ka rūpnieciskajos pētījumos bieži tiek veidots jauns projekts, lai pētītu daudzsološus fundamentālo pētījumu programmas rezultātus.

Atsauce: Frascati Manual” ISBN 92-64-19903-9 – No. 52703 2002, §250.

250. Sociālajās zinātnēs eksperimentālās izstrādnes var definēt kā pētījumos iegūto zināšanu nodošanu darbības programmām, ieskaitot demonstrācijas projektus, kas tiek veikti testēšanas un novērtēšanas nolūkos. Šai kategorijai humanitārajās zinātnēs ir neliela nozīme vai vispār nav nozīmes.

Atsauce: Frascati Manual” ISBN 92-64-19903-9 – No. 52703 2002, §247.

247. Rūpniecisko pētījumu rezultāti ir paredzēti galvenokārt vienam produktam, darbībai, metodei vai sistēmai vai ierobežotam to skaitam. Rūpnieciskie pētījumi piešķir idejām praktisku formu. Ar zināšanām vai informāciju, kas tajos tiek iegūta, bieži iepazīstina pārējos, taču tās mēdz paturēt arī noslēpumā.

 

Piemēri

Dabaszinātnes

Atsauce: Frascati Manual” ISBN 92-64-19903-9 – No. 52703 2002, §253.

250. Sociālajās zinātnēs eksperimentālās izstrādnes var definēt kā pētījumos iegūto zināšanu nodošanu darbības programmām, ieskaitot demonstrācijas projektus, kas tiek veikti testēšanas un novērtēšanas nolūkos. Šai kategorijai humanitārajās zinātnēs ir neliela nozīme vai vispār nav nozīmes.

Eksperimentālā izstrādne šādā gadījumā ir procesa „uzlabošana”, kas veikta laboratorijā, un iespējamo polimēru ražošanas metožu, kā arī no tiem izgatavojamo produktu izpēte un novērtēšana.

Aminoskābes struktūras noteikšana antivielu molekulā ir fundamentāls pētījums. Pētījumi, kas veikti, lai izpētītu dažādu slimību antivielas, ir rūpnieciskie pētījumi.

Eksperimentāla izstrādne šādā gadījumā ir metodes izstrāde noteiktas slimības antivielas sintezēšanai, izmantojot zināšanas par tās struktūru, un klīniskie sintezētās antivielas testi pacientiem, kas ir piekrituši izmēģināt eksperimentālu ārstēšanas metodi.

Sociālās

Atsauce: Frascati Manual” ISBN 92-64-19903-9 – No. 52703 2002, §254.

Pētījums par jauniem apdrošināšanas līgumu veidiem, lai novērstu tirgus riskus, ir rūpniecisks pētījums. Pētījums par jauna veida ieguldījumu instrumentiem ir rūpniecisks pētījums.
Jaunu metožu izstrāde, lai pārvaldītu ieguldījuma fondu, ir eksperimentāla izstrādne.

 

IT

Atsauce: Frascati Manual” ISBN 92-64-19903-9 – No. 52703 2002, §256.

Alternatīvu skaitļošanas metožu meklējumi, piemēram, kvantu skaitļošana un kvantu informācijas teorija, ir fundamentāls pētījums.

Pētījumi par informācijas apstrādes izmantošanu jaunās nozarēs vai jaunos veidos (piemēram, jaunas programmēšanas valodas izstrāde, jaunas operētājsistēmas, programmu ģeneratori, utt.) un pētījumi par informācijas apstrādes pielietojumiem, lai izveidotu tādus rīkus kā ģeogrāfiskās informācijas un ekspertu sistēmas, ir lietišķie pētījumi.

– Jaunu aplikāciju programmatūras izstrāde, būtiski uzlabojumi operētājsistēmām un lietojumu programmām, utt., ir eksperimentālās izstrādnes.

 

Piemērs Frascati

Atsauce: Frascati Manual” ISBN 92-64-19903-9 – No. 52703 2002, §pielikums 10/25.

Projekta apraksts:

Lai noteiktu nelīdzsvara iekārtu struktūru tehniski ekonomisko pamatojumu un vērtību un nodrošinātu šauru atstarpju pusvadītāju unikālās īpašības iespējas optoelektronikas pusvadītāju un ātrāko loģisko funkciju apkārtējās vides temperatūrās. Ja tas norit veiksmīgi, jaunās iekārtas nodrošina papildus kvalitātes priekšrocības gan silikona, gan gallija arsēna iekārtās, lai turpmāk būtu iespējams šīm iekārtām rast ātrāku elektronisku pielietojumu. Plāns paredz noteikt noderīgas nelīdzsvara iekārtas, lai apstiprinātu dažus galvenos parametrus šauru atstarpju pusvadītāja materiāliem, lai tos izmantotu noteiktu iekārtu darbības plānošanā un, visbeidzot, kad piemērotas ierīces ir noteiktas, izpētīt to praktisko pielietojumu un raksturot to vienkāršā veidā.
Šis projekts šobrīd ir stratēģiskā rūpnieciskā pētījuma posmā, tā kā tas ir virzīts uz pieteikumu grupu, bet ne kādu noteiktu pieteikumu. Tas var izrietēt no regulāriem pētījumiem, kas atklāj nelīdzsvarotu iekārtu struktūru, iespējams universitātē. Iespējamais optoelektronikas un ātrgaitas loģisku funkciju pieteikumu klāsts ir noteikts hipotēzēs un pētījumos tiek meklēts iespējamais pielietojums. Ir paredzēta arī testēšana, lai “noteiktu dažus galvenos parametrus”, bet šī testēšana varētu kalpot kā daļa no rūpniecisko pētījumu posma, kur tiek izzināta nezināma sfēra un uz ko parasti vedina fundamentālie pētījumi
.
Kad piemērotās iekārtas ir noteiktas, to “praktiskais pielietojums” ietvertu arī eksperimentālo attīstību. Agrīnie prototipu modeļi “raksturojot tos vienkāršā veidā”, varētu būt daļa no šīs eksperimentālās attīstības posma. Vēlīnie modeļi un klientu vai lietotāju demonstrēšanas kārtība (skatīt augstāk minēto 7.punktu) būtu vairāk pirmsražošanas attīstība, nevis eksperimentālā attīstība.

 

Comments